Όροι χρήσης

1. Εισαγωγή

1.1. Ο παρών διαδικτυακός χώρος subscription.boussiasmedia.gr (εφεξής η «Ιστοσελίδα» ή το «e-shop») είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΛΑΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» που εδρεύει επί της οδού Λεωφόρος Κηφισίας 125-127 Κτήριο Cosmos Center,11524 Αθήνα (εφεξής η «Εταιρεία»). Η Εταιρεία μέσω του subscription.boussiasmedia.gr προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι αναλυτικά περιγραφόμενους όρους χρήσης, τους οποίους ο εκάστοτε επισκέπτης/χρήστης/συνδρομητής παρακαλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση της σελίδας και των υπηρεσιών, μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

1.2. Με την πρόσβαση ή τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει ότι, χωρίς περιορισμούς ή τροποποιήσεις, δεσμεύεστε από τους Όρους Χρήσης, αναπόσπαστο μέρος των οποίων συνιστά η Πολιτική Απορρήτου και η Πολιτική Cookies, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και την αντίστοιχη εθνική νομοθεσία και τις αρχές του δικαίου. Κατά την πρόσβαση σε ή τη χρήση της Ιστοσελίδας, υποχρεούστε να συμμορφώνεστε με τους Όρους Χρήσης και τις ειδικές προειδοποιήσεις ή οδηγίες πρόσβασης ή χρήσης που αναρτώνται σε αυτήν. Υποχρεούστε να ενεργείτε πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, τα συναλλακτικά ήθη και την καλή πίστη. Δεν δύνασθε να προβαίνετε σε οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση της Ιστοσελίδας, καθώς και του περιεχομένου ή των υπηρεσιών που εμφανίζονται σε αυτήν, και δεν δύνασθε να βλάπτετε με οποιονδήποτε τρόπο την ακεραιότητα ή λειτουργία της. Εάν παραβιάζετε, από δόλο ή αμέλεια, οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στους παρόντες Όρους Χρήσης (συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Απορρήτου και της Πολιτικής Cookies), θα καθίστασθε υπεύθυνοι για όλες τις απώλειες και ζημίες που θα προκληθούν εξ’ αυτού του λόγου στην Εταιρεία, τις συνδεδεμένες εταιρείες της, τους συνεργάτες της ή τους παρόχους αδειών.

1.3. Σε περίπτωση κατά την οποία η διάθεση οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας μέσω του e-shop ρυθμίζεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Σε περίπτωση όμως σύγκρουσης όρων υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε επί μέρους προϊόντος ή υπηρεσίας.

2. Ορισμοί

Οι ορισμοί οι οποίοι χρησιμοποιούνται στους παρόντες όρους χρήσης έχουν το ακόλουθο περιεχόμενο:

2.1. «Εταιρεία»: Η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΛΑΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» που εδρεύει επί της οδού Λεωφόρος Κηφισίας 125-127 Κτήριο Cosmos Center,11524 Αθήνα.

2.2. «Ιστοσελίδα», «e-shop» ή «Site»: Ο διαδικτυακός χώρος subscription.boussiasmedia.gr

2.3. «Χρήστης/Επισκέπτης»: Ο χρήστης διαδικτύου που επισκέπτεται και περιηγείται στο site.

2.4. «Συνδρομητής»: Ο εγγεγραμμένος χρήστης του site, προς το οποίο έχουν παρασχεθεί δικαιώματα συνδρομητή, ο οποίος καταβάλλει το κατωτέρω αναφερόμενο ποσό Συνδρομής και προς τον οποίο δεν έχει διακοπεί η παροχή συνδρομητικών υπηρεσιών για οποιοδήποτε λόγο. Ο Συνδρομητής είναι υπεύθυνος για τον λογαριασμό που ανοίγει στην Ιστοσελίδα και για την πρόσβαση που δίδεται στους Παραλήπτες των προϊόντων ή/και υπηρεσιών της Εταιρείας.

2.5. «Παραλήπτης»: Ο εγγεγραμμένος χρήστης του site, προς τον οποίο έχουν παρασχεθεί δικαιώματα παραλήπτη από τον Συνδρομητή.

2.6. «Συνδρομή»: Το ποσό που καταβάλλει ο Συνδρομητής στην Εταιρεία για να αποκτήσει πρόσβαση στις Συνδρομητικές υπηρεσίες που επέλεξε. Τα ποσά των συνδρομών ανά τίτλο και πακέτο συνδρομής αναφέρονται αναλυτικά στο site και ο Συνδρομητής έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται για το ποσό της συνδρομής πριν από κάθε παραγγελία που πραγματοποιεί.

3. Προϊόντα - Υπηρεσίες

3.1. Η Εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα στον Συνδρομητή να αποκτά μέσω ηλεκτρονικής αγοράς – συνδρομής, προϊόντα της Εταιρείας, των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων καθώς και τρίτων από τους οποίους έχει λάβει τη σχετική άδεια (εφεξής «τα Προϊόντα» ή οι Υπηρεσίες) σε ψηφιακή μορφή ή/και σε έντυπη μορφή, με σκοπό την απλούστευση της πρόσβασης στην ενημέρωση και την πληροφορία. Η προβολή και η ανάγνωση των ψηφιακών προϊόντων θα πραγματοποιείται αποκλειστικά στον υπολογιστή, στο tablet ή στο smartphone του Συνδρομητή και υπό τους παρόντες όρους. Επιπροσθέτως των όσων αναφέρονται στο άρθρο 9 των παρόντων Όρων Χρήσης, τα πνευματικά δικαιώματα που ενσωματώνονται στα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες που διαθέτει η Εταιρεία σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, ανήκουν κατά αποκλειστικότητα στην Εταιρεία ή στις συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις είτε στις εκδοτικές επιχειρήσεις από τις οποίες έχει λάβει την άδεια για την διάθεση των προϊόντων τους μέσω του Site. Τα Προϊόντα που λαμβάνει ο Συνδρομητής δεν επιτρέπεται να αναπαραχθούν σε αντίτυπα, επίσης απαγορεύεται η διάθεση αυτών με οιονδήποτε τρόπο σε τρίτους με ή άνευ ανταλλάγματος, όπως κειμένων ή φωτογραφιών εν όλο ή εν μέρει προερχομένων από τα Προϊόντα που αναρτώνται στο Site και τα οποία θα αποκτά ο Συνδρομητής μέσω ηλεκτρονικής αγοράς - συνδρομής.

3.2. H Εταιρεία με κανένα τρόπο δεν εγγυάται την ακρίβεια ή το σύννομο του περιεχομένου της ύλης των αναρτουμένων στο Site προϊόντων την ευθύνη γι’ αυτό φέρουν αποκλειστικά οι κατά νόμο υπεύθυνοι κάθε προϊόντος. Χρήση της υπηρεσίας γίνεται μόνον από ενήλικους, ενδεχόμενη χρήση από ανήλικους βαρύνει αποκλειστικά τους κηδεμόνες αυτών, της Εταιρείας μη ευθυνόμενης για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί λόγω παράβασης της παρούσας διάταξης.

3.3. Η παροχή συνδρομητικών Υπηρεσιών παρέχεται στον κάθε Συνδρομητή ανάλογα με το χρονικό διάστημα που θα επιλέξει. Το είδος, η χρονική διάρκεια και το κόστος παροχής Συνδρομητικών Υπηρεσιών, διαμορφώνεται ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική της Εταιρείας και περιγράφεται κατά περίπτωση στο Site και τους παρόντες Όρους.

4. Εγγραφή

4.1. Για την πραγματοποίηση συναλλαγών στο Site απαιτείται η εγγραφή του Συνδρομητή σε αυτό και το άνοιγμα λογαριασμού με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής.

4.2. Για να δημιουργήσετε λογαριασμό, θα πρέπει να πατήσετε στην επιλογή «Εγγραφή Μέλους/Δημιουργία Λογαριασμού» και να συμπληρώσετε τα στοιχεία που ζητούνται ως υποχρεωτικά για το άνοιγμα λογαριασμού, καθώς και να δημιουργήσετε έναν μυστικό κωδικό (password), ο οποίος θα σας ζητείται όταν πραγματοποιείτε είσοδο (login) λογαριασμό σας. Εναλλακτικά, έχετε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε λογαριασμό μέσω του λογαριασμού που διατηρείτε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook, Google). Διαβάστε αναλυτικότερα για τη διαδικασία ανοίγματος λογαριασμού ΕΔΩ.

4.3. Ορθότητα υποβαλλόμενων δεδομένων: Τα στοιχεία που υποβάλλετε κατά την εγγραφή σας θα πρέπει να είναι απολύτως ορθά, αληθή, ακριβή και επικαιροποιημένα και να τα διατηρείτε αυτά ορθά, αληθή, ακριβή και επικαιροποιημένα καθ’όλη τη διάρκεια τήρησης του λογαριασμού σας. Η υποχρέωση αυτή αφορά τα στοιχεία του Συνδρομητή, καθώς και των Παραληπτών των Προϊόντων και Υπηρεσιών της Εταιρείας, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Ειδικότερα, ο Συνδρομητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που δηλώνει κατά την εγγραφή του (με σκοπό τη λήψη των συνδρομητικών υπηρεσιών (και) από τους Παραλήπτες), για τις οποίες διευθύνσεις δηλώνει ότι είναι υπαρκτές, αληθινές και υπό τον πλήρη και αποκλειστικό έλεγχό του. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία του Συνδρομητή ή/και των Παραληπτών για οιαδήποτε ζημία από τυχόν πρόσβαση τρίτων στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο.

Η Εταιρεία μας με βάση την κείμενη νομοθεσία ενδέχεται να χρειαστεί οφείλει να αποστείλει σε εσάς ενημερώσεις στο πλαίσιο σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως (προ-συμβατικά ή/και μετά την σύμβαση). Σε περίπτωση που οι συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν εκπληρωθούν εγκαίρως και προσηκόντως εξαιτίας της χρήσης αναληθών, λανθασμένων ή μη επικαιροποιημένων προσωπικών στοιχείων τα οποία δηλώνετε, η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει. Επιπλέον, φέρετε την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη επέλθει στην Εταιρεία εξαιτίας αναληθών, εσφαλμένων ή μη επικαιροποιημένων στοιχείων που δηλώθηκαν από εσάς.

4.4. Η Εταιρεία αποκτά πρόσβαση στα στοιχεία του λογαριασμού του Συνδρομητή (περιλαμβανομένων των Παραληπτών) για τους σκοπούς του e-shop και εν γένει για ενέργειες που σχετίζονται με τη διαδικασία αγοράς και παροχής των Προϊόντων και Υπηρεσιών από το e-shop (διαβάστε περισσότερα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στην Πολιτική Απορρήτου & την Πολιτική Cookies). Η Εταιρεία διατηρεί αρχείο με τις δηλωθείσες ηλεκτρονικές διευθύνσεις και έχει δικαίωμα να αποστέλλει μηνύματα ενημερωτικού χαρακτήρα στους κατόχους των ηλεκτρονικών διευθύνσεων, εκτός εάν οι τελευταίοι δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν κάτι τέτοιο (βλ. ειδικότερα και τον όρο 3(α) της Πολιτικής Απορρήτου).

Σε περίπτωση μεταγενέστερης αλλαγής οποιουδήποτε στοιχείου, θα πρέπει να ενημερώσετε την Εταιρεία είτε μέσω του λογαριασμού σας στην Ιστοσελίδα, είτε αποστέλλωντας email στο subscriptions@boussiasmedia.gr .

4.5. Προστασία κωδικών λογαριασμού: Απαραίτητο στοιχείο αποτελεί επίσης και η δημιουργία ενός μυστικού κωδικού σύνδεσης τον οποίο θα θέσετε εσείς με βάση τους ισχύοντες κάθε φορά κανόνες ασφαλείας για τη δημιουργία κωδικών. Με τον κωδικό αυτό θα αποκτάτε πρόσβαση στον λογαριασμό σας όποτε επιθυμείτε. Ο κωδικός αυτός σας ταυτοποιεί και οφείλετε να τον διατηρείτε πάντοτε μυστικό και ασφαλή. Ειδικότερα, φέρετε την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την προστασία του μυστικού κωδικού πρόσβασης που έχετε δημιουργήσει και χρησιμοποιείτε για την είσοδό σας στον λογαριασμό σας. Οφείλετε να αποφεύγετε τελείως την παραχώρηση του κωδικού πρόσβασης σε τρίτους προκειμένου να αποτραπεί η οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και χρήση.

Διευκρινίζεται ότι κάθε Συνδρομητής είναι υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης (είτε από τους ίδιους, είτε από τους Παραλήπτες, είτε από οποιονδήποτε τρίτο) και υποχρεούται να ειδοποιεί άμεσα την Εταιρεία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση που ενδεχομένως διενεργείται με αυτούς και για οποιαδήποτε (ακόμα και για ενδεχόμενη) παραβίαση ασφαλείας.

Φέρετε την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε ενέργεια (πράξη ή παράλειψη) πραγματοποιείται μέσω του λογαριασμού σας. Η Εταιρεία αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για ζημίες που τυχόν προκλήθηκαν στους Συνδρομητές, ή/και στους Παραλήπτες, ή/και σε οποιονδήποτε τρίτο από τη χρήση του λογαριασμού λόγω μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή χρήσης αυτού. Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται μέσω της υπηρεσίας του Stripe και η Εταιρεία δεν τηρεί αρχείο με τα στοιχεία καρτών.

4.6. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής του στο Site ο Συνδρομητής αποκτά αυτόματα δυνατότητα ηλεκτρονικών αγορών/συνδρομών από το Site.

4.7. Ακύρωση Λογαριασμού: Μπορείτε να διαγράψετε τον λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή κατά βούληση, με την αποστολή e-mail στο subscriptions@boussiasmedia.gr. Με την υποβολή του αιτήματος διαγραφής του λογαριασμού σας, θα διαγράψουμε και όλα τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτόν, με την εξαίρεση δεδομένων που οφείλουμε να τηρήσουμε βάσει της κείμενης νομοθεσίας, για τη συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις μας (διαβάστε περισσότερα στην Πολιτική Απορρήτου & Πολιτική Cookies). Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση ακύρωσης του  λογαριασμού και ακύρωσης των Παραληπτών, οι Παραλήπτες δεν θα μπορούν να λαμβάνουν τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες της Εταιρείας.

 

5. Όροι Συνδρομής 

5.1. Η διάρκεια της Συνδρομής ορίζεται για χρονική περίοδο 365 ημερών από την ημερομηνία εξόφλησης του ποσού της συνδρομής και (εφόσον έχει επιλεγεί σαν τρόπος πληρωμής η πιστωτική/χρεωστική κάρτα) θα ανανεώνεται αυτόματα κάθε φορά κατά τη λήξη της, για αντίστοιχο χρονικό διάστημα, εκτός εάν ο Συνδρομητής δηλώσει, το αργότερο μέχρι την ημέρα κατά την οποία λήγει η Συνδρομή του, ότι δεν επιθυμεί την ανανέωσή της.

5.2. Ανανεώσεις Συνδρομών: Η Εταιρεία σε εύλογο χρονικό διάστημα και τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν τη λήξη της Συνδρομής θα ενημερώνει τον Συνδρομητή μέσω email ή τηλεφωνικής επικοινωνίας για τη λήξη της και τη δυνατότητα ανανέωσης της. Ο Συνδρομητής είναι υπεύθυνος για την ανανέωση των συνδρομών των παραληπτών που έχει δηλώσει.

5.3. Η καταβολή του ποσού της Συνδρομής πραγματοποιείται µέσω  χρεωστικής, πιστωτικής, προπληρωμένης  κάρτας. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής του ποσού της Συνδρομής παρέχεται στην Εταιρεία το δικαίωμα χρέωσης της κάρτας του Συνδρομητή με το πλήρες οφειλόμενο ποσό της Συνδρομής του καθώς και κάθε ανανεούμενης περιόδου αυτής, κατά την οποία διατηρείται η ιδιότητα του Μέλους, ενημερώνοντας μέσω email ότι θα προβεί στην ανανέωση και την χρέωση της κάρτας τουλάχιστον 15 ημέρες πριν τη λήξη.

5.4. Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής μετά την εγγραφή του, επιθυμεί να υπαναχωρήσει και να ζητήσει τη διακοπή ή/και ακύρωση της Συνδρομής και επιστροφή των χρημάτων, αρχικά θα πρέπει να ενημερώσει εγγράφως για την πρόθεσή του αυτή, αποστέλλοντας σχετική έγγραφη δήλωση μέσω του email επικοινωνίας subscriptions@boussiasmedia.gr στο οποίο θα αναφέρει τα στοιχεία της Συνδρομής, της οποίας επιθυμεί τη διακοπή - ακύρωση.

5.5. Αναφορικά με την πολιτική επιστροφής χρημάτων σε περίπτωση διακοπής – ακύρωσης Συνδρομής ισχύουν τα ακόλουθα:

Εφόσον ο Συνδρομητής αποστείλει την έγγραφη δήλωση υπαναχώρησης, κατά τα ανωτέρω, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα εγγραφής του, ως Συνδρομητής, θα επιστρέφεται το 100% του ποσού της Συνδρομής που κατέβαλε. Ως ημέρα εγγραφής, ορίζεται η ημέρα εξόφλησης του συνολικού ποσού της συγκεκριμένης συνδρομής.

6. Τρόποι Πληρωμής 

6.1. Για την πληρωμή των αγορών σας μέσω του e-shop, είναι διαθέσιμος ο εξής τρόπους πληρωμής:

Πιστωτική/Χρεωστική Κάρτα: Εάν επιλέξετε την πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, πληρώνετε απευθείας συμπληρώνοντας τα ζητούμενα στοιχεία στην φόρμα πληρωμής. Η επιλογή αυτού του τρόπου πληρωμής ενεργοποιεί τη  δυνατότητα της πάγιας εντολής αυτόματης ανανέωσης. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας δέχεται όλες τις χρεωστικές/πιστωτικές κάρτες Visa, Mastercard κ.α. και οι συναλλαγές πραγματοποιούνται σε ασφαλές περιβάλλον της Stripe (διαβάστε περισσότερα εδώ).

6.2. H Εταιρεία συνεργάζεται για τις ηλεκτρονικές της αγορές με την υπηρεσία Stripe. Τα στοιχεία της κάρτας δεν αποθηκεύονται στο Site της Εταιρείας και οι συναλλαγές προστατεύονται και πραγματοποιούνται σε ασφαλές περιβάλλον συναλλαγής των εταιρειών αυτών. Ο τρίτος πάροχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την επεξεργασία των στοιχείων για την ολοκλήρωση της πληρωμής. Για οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν δημιουργηθεί κατά την πληρωμή με πιστωτική κάρτα ή με άλλο μέσο ηλεκτρονικών πληρωμών υπεύθυνος θα είναι ο τρίτος πάροχος υπηρεσιών πληρωμών. Η Εταιρεία δεν αποθηκεύει και δεν επεξεργάζεται τα στοιχεία των καρτών των Συνδρομητών.

6.3. Ο Συνδρομητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθή, πλήρη και αληθή καταγραφή των στοιχείων της πιστωτικής του κάρτας, αναγνωρίζει δε ρητά ότι το Site και η Εταιρεία δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα στοιχεία αυτά ή την ορθή χρήση τους. Κατά τον ανωτέρω τρόπο πληρωμής ο Συνδρομητής έχει τη δυνατότητα επιλογής έκδοσης είτε αποδείξεως λιανικής πώλησης είτε τιμολογίου.

6.4. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τον τρόπο διευθέτησης πληρωμών και να προσθέσει ή να τροποποιήσει τις διαδικασίες, χωρίς προειδοποίηση των Συνδρομητών, οι οποίοι θα ενημερώνονται για τους ισχύοντες κάθε φορά τρόπους πληρωμής από την σχετική ανάρτησή τους στο e-shop το αργότερο κατά το check-out (και πάντως πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας τους).  

7. Τρόποι Αποστολής 

7.1. Τα προϊόντα της Εταιρείας διανέμονται σε ψηφιακή και σε έντυπη μορφή.

7.2. Το κόστος αποστολής της έντυπης μορφής συμπεριλαμβάνεται στην τελική τιμή του προϊόντος.

7.3. Περιοδικά: Τα ψηφιακά περιοδικά (e-magazines) της Εταιρείας αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο email των παραληπτών (όπως αυτό έχει δηλωθεί από τον Συνδρομητή και κατ’ αποκλειστική ευθύνη αυτού) και η προβολή τους γίνεται μέσω της πλατφόρμας ISSUU.

Η έντυπη μορφή των περιοδικών αποστέλλεται στην πόρτα σας (στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί από τον Συνδρομητή και κατ’ αποκλειστική ευθύνη αυτού)  μέσω εταιρείας courier (για τον Νομό Αττικής) ή μέσω των ΕΛΤΑ (για την υπόλοιπη Ελλάδα). 

7.4. Newsletters: Τα ημερήσια newsletters της Εταιρείας αποστέλλονται ψηφιακά στο email των παραληπτών (όπως αυτό έχει δηλωθεί από τον Συνδρομητή και κατ’ αποκλειστική ευθύνη αυτού) σε μορφή Live PDF (το αρχείο φιλοξενείται online και μπορεί να προβληθεί από οποιαδήποτε συσκευή PC, Laptop, Tablet, Mobile κτλ.).

Επισημαίνεται ότι ο Παραλήπτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη λειτουργικότητα και τα χαρακτηριστικά της συσκευής που χρησιμοποιεί για την προβολή του ψηφιακού περιοδικού ή/και των ημερησίων newsletters και η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει.

8. Υποχρεώσεις – Περιορισμός Ευθύνης Εταιρείας 

8.1. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Site και δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Ο Συνδρομητής συμφωνεί ότι αγοράζει μέσω του Site με δική του ευθύνη και ότι το περιεχόμενο του Site παρέχεται «ως έχει» χωρίς εγγυήσεις κανενός είδους, είτε άμεσες, είτε έμμεσες και ειδικότερα χωρίς: α) εγγύηση για την αδιάκοπη παροχή της υπηρεσίας, β) εγγύηση για τη διαθεσιμότητα, αξιοπιστία, πληρότητα ή ακρίβεια της πληροφορίας της υπηρεσίας ή του περιεχομένου, γ) εγγύηση για καταλληλόλητα χρήσης για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. Η παρούσα ρήτρα περιορισμού της ευθύνης εφαρμόζεται για κάθε ζημία που τυχόν προκύψει από αποτυχία ή αστοχία στην παροχή, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση της μετάδοσης ή της υπηρεσίας, ιό ή άλλο κακόβουλο λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών, αποτυχία τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης κλπ.

8.2. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των υπηρεσιών για ειδικές περιπτώσεις (προσφορές εορτών κ.α.). Οι προσφορές ισχύουν ρητά για το χρονικό διάστημα που έχουν ανακοινωθεί και χωρίς αναδρομική ισχύ. Δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη σε τιμές και χαρακτηριστικά προϊόντων και δεν μπορεί να εξασφαλίσει, ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές λειτουργίας του Site ή «ανθρώπινα» λάθη κατά την αναγραφή της τιμής ενός προϊόντος.

8.3. Η Εταιρεία αποποιείται ρητά όλων των εγγυήσεων, συνθηκών και άλλων όρων κάθε είδους, ρητών ή σιωπηρών, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά οποιουδήποτε σιωπηρού όρου περί εμπορευσιμότητας, ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλόλητας για συγκεκριμένο σκοπό και οποιουδήποτε όρου ως προς την παροχή υπηρεσιών σε ένα κανονικό επίπεδο εύλογης εξυπηρέτησης και ικανοτήτων ή ως προς τη μη προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

8.4. Η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση ή υπόσχεση ότι:

•          οι υπηρεσίες θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του Συνδρομητή,

•          οι υπηρεσίες θα είναι αδιάλειπτες, έγκαιρες, ασφαλείς ή αλάνθαστες,

•          τα αποτελέσματα που ενδέχεται να λαμβάνονται από τη χρήση των υπηρεσιών θα είναι ακριβή ή αξιόπιστα,

•          η ποιότητα, υπηρεσιών, πληροφοριών ή άλλου υλικού που αγοράζετε ή αποκτάτε μέσω των υπηρεσιών θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του Συνδρομητή ή/και των Παραληπτών.

 

8.5. Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημιά υποστεί ο Συνδρομητής (ή/και οι Παραλήπτες ή/και κάθε τρίτος) για ενδεχόμενο λάθος ή παράλειψη στοιχείων, σχετικά με την ακρίβεια και αξιοπιστία των παραπάνω πληροφοριών και στοιχείων, για τυχόν ζημιά προερχόμενη άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση των παραπάνω πληροφοριών.

9. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 

9.1. Το Site είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης Προϊόντων και Υπηρεσιών της Εταιρείας. Όλο το περιεχόμενό του συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, ήχων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

9.2. Η Εταιρεία παρέχει στον Συνδρομητή και τον Παραλήπτη πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των πωλούμενων περιοδικών, ενημερωτικών newsletters, άρθρων, κειμένων, φωτογραφιών, εντύπων, εκδόσεων κλπ. αποκλειστικά για προσωπική του χρήση. Όλο το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται, μεταδίδονται ή μεταφέρονται μέσω των παρεχόμενων εφαρμογών προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

9.3. Μετά την αποδοχή των Όρων Χρήσης, επιτρέπεται η μη εμπορική χρήση και η αναπαραγωγή του Προϊόντος, ολική ή μερική, με την προϋπόθεση ότι το αναπαραγόμενο προϊόν είναι ελεύθερα διαθέσιμο στη συνέχεια μέσω του Διαδικτύου ή άλλου πρόσφορου μέσου και συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την γραπτή ρητή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

9.4. Συνεπώς, κανένα εκ των συνδρομητικών Προϊόντων δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

9.5. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται οπουδήποτε και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

10. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Αρμόδιο Δικαστήριο

Οι παρόντες Όροι διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας. Συμφωνείτε με την αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων ότι υπάγεσθε στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της πόλης της Αθήνας στην Ελλάδα.

11. Λοιποί Όροι 

11.1. Διατηρούμε το δικαίωμα:

α) να μεταβάλουμε οποτεδήποτε, μέρος ή το σύνολο των παρόντων Όρων Χρήσης, οι όποιες αλλαγές θα ισχύουν από την ανάρτησή τους. Σας ενθαρρύνουμε να επισκέπτεστε τακτικά τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, ώστε να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές, κατά τα ανωτέρω.

β) να ανανεώσουμε ή αναβαθμίσουμε ή περιορίσουμε μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου και των Προϊόντων ή/και Υπηρεσιών του e-shop

γ) να ανανεώσουμε ή αναβαθμίσουμε μέρος ή το σύνολο της εξωτερικής εμφάνισης (interface), της δομής ή της σύνθεσης (configuration) του e-shop καθώς και των τεχνικών προδιαγραφών καθώς επίσης και

δ) να περιορίζουμε την πρόσβαση στο σύνολο του e-shop ή σε μέρος αυτού.

ε) Επίσης η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του επισκέπτη της  Ιστοσελίδας να ματαιώσει, να αναστείλει οριστικά ή προσωρινά ή να τερματίσει τη λειτουργία της.

στ) Υπογραμμίζεται ότι η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιεί τα παρεχόμενα προς πώληση Προϊόντα, να παύει οριστικά ή προσωρινά την πώληση Προϊόντων χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Συνδρομητή ή/και των Παραληπτών. 

η) να τροποποιεί τον τρόπο λειτουργίας του Site και τις χρεώσεις.

11.2. Σε περίπτωση που κάποιος εκ των Όρων κριθεί ως καταχρηστικός ή ακυρωθεί τούτο δεν συμπαρασύρει και τους λοιπούς Όρους που εξακολουθούν να ισχύουν και να δεσμεύουν τα μέρη. Εάν οποιοδήποτε μέρος των Όρων Χρήσης κριθεί άκυρο, ακυρώσιμο ή μη εκτελεστό, η εκτελεστότητα οποιουδήποτε άλλου μέρους των Όρων δεν θα επηρεαστεί – όλοι οι άλλοι όροι θα παραμείνουν πλήρως σε ισχύ. 

11.3. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του Συνδρομητή, των σελίδων και υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του Site.

11.4. Τυχόν καθυστέρηση από τα μέρη στην άσκηση τμήματος ή του συνόλου των δικαιωμάτων που απορρέουν από τους παρόντες Όρους δεν επιφέρει αποδυνάμωση ή παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα το οποίο δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε σε μεταγενέστερο στάδιο και καθ' εύλογη κρίση του δικαιούχου.

11.5. Οι επικεφαλίδες υπό μορφή ερωτήματος που περιέχονται στους παρόντες Όρους Χρήσης τίθενται για λόγους αναφοράς μόνο και δεν θα επηρεάσουν το νόημα ή την ερμηνεία τους.

Τελευταία τροποποίηση: [02/06/2023]